Terms & Conditions

A. Algemene regels

1. Het gebruik van de door ons aangeboden producten en alle inzetten die doorSuribet geaccepteerd worden, zijn verbonden aan de volgende voorwaarden.

2. Suribet behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen door voorafgaande kennisgeving aan de klant. Wijzigingen zijn automatisch geldig nadat ze zijn gepubliceerd op de website. De klant is verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van alle terms and conditions, wijzigingen of updates die zijn aangebracht.

3. Alle verwijzingen naar "de klant" verwijst naar de gebruiker van www.suribet.sr.

4. Suribet garandeert geen constante beschikbaarheid en functionaliteit van alle of bepaalde producten. Suribet kan niet aansprakelijk worden gesteld en zullen door de klant schadeloos worden gesteld voor schade, verlies, kosten, winstderving of enige andere nadeel die een cliënt kan ondervinden in verband met een verbreking van of de niet-beschikbaarheid van een van de aangeboden producten door Suribet.

Inhoud

De opgenomen regels zijn geldig voor zowel POS als online, tenzij anders vermeld.

Regels voor het wedden

De minimuminzet voor het maken van een coupon bij SURIBET Sport Betting, is SRD 5, -.bij Virttual Games SRD 2,en Skinfiri SRD 1,- Het maximum bedrag dat op enig gewonnen coupon uitbetaald kan worden bedraagt SRD 500,000, -.Voor de Suribet Lotto is per lot SRD 1.50

1. Spelregels

a) De uitdaging voor de speler bestaat in het voorspellen dat de thuis team wint, een gelijke stand, of dat de uit team wint binnen de reguliere speeltijd. De speler kan een single bet plaatsen of een combinatie bet van ongelimiteerde wedstrijden op een coupon met een maximale uitbetaling van SRD 500.000.

b) Bij het plaatsen van een inzet, bevestigt de klant dat ze niet beschikt over voorkennis of een andere gelijkwaardige kennis van het resultaat of het verloop van het sportevenement in kwestie.

c) Combinaties bestaande uit ‘2 wedstrijden plus’ kunnen gekozen worden uit elk van de wedstrijden op het verstrekte programma.

d) Het winnend bedrag wordt als volgt berekend: de odds van de wedstrijden worden met elkaar vermenigvuldigd en vervolgens met de inzet.

e) Als de wedstrijd waarop gewed wordt niet plaatsvindt zoals gespecificeerd op de wedstrijdlijst (bv. wijziging van de plaats of tegen een andere tegenstander), is de inzet nietig en zal de inzet worden terugbetaald. Als de thuisploeg vrijwillig afstand doet van haar thuisvoordeel, als de grond van de thuisploeg buiten werking is of als het evenement wordt overgeheveld naar een neutraal terrein, blijft de weddenschap geldig.

f) Als de inzet is geplaatst nadat de wedstrijd is begonnen, wordt de inzet nietig verklaard (odd wordt op 1,00 gezet).

g) Bij een weddenschap van een TIP wedstrijd, oftewel 3-way of 2-way hebben extra tijd en penalty shootouts geen effect op het eind resultaat na de reguliere speeltijd, tenzij anders vermeld (verschilt per sport).

h) Als een wedstrijd, om welke reden dan ook, niet plaatsvindt zoals gepland of eindigt zonder een officiële score en niet binnen 24 uur wordt aangevangen, dan worden de inzetten terugbetaald/opnieuw gecrediteerd. Als een wedevenement wordt afgelast en nog steeds officieel beoordeeld wordt, dan worden de inzetten terugbetaald/opnieuw gecrediteerd.

i) Weddenschappen worden betaald met inachtneming van elke winlimiet die eventueel bestaat.

j) Het principe "play or pay" is van toepassing op alle weddenschappen, d.w.z. als de starter op wie de weddenschap geplaatst is niet speelt, om welke reden dan ook, is de weddenschap verloren als de wedstrijd plaatsvindt. Tennis vormt een uitzondering op deze regel, want de inzet wordt terugbetaald indien de speler niet speelt (kans van 1,00).

k) Als, in een meervoudige weddenschap, een starter op wie een inzet is geplaatst niet deelneemt aan een evenement, of als een van de evenementen waarop inzetten zijn geplaatst, wordt afgeblazen, geschorst of ingetrokken, of niet plaatsvindt om andere redenen en de betreffende wedevenementen niet binnen 1 dag later worden gespeeld na het einde van de kalenderdag, wordt de wedstrijd berekend met kansen van 1,00. Weddenschappen op honkbal vormen de uitzondering op deze regel; Als een wedstrijd niet plaatsvindt op dezelfde kalenderdag, wordt de wedstrijd berekend tegen kansen van 1,00. Hetzelfde geldt voor de wedevenementen die ten onrechte in het weddenschappenprogramma (kansenlijst) (verkeerde keuze van de plaats) zijn genoemd, maar niet in het geval wanneer een team beslist om afstand te doen van haar thuisvoordeel, als de grond van de thuisploeg buiten werking is of indien het evenement wordt overgeheveld naar een neutrale grond. Als geen van de starters, op wie ook gewed wordt in een meervoudige weddenschap, deelneemt aan het wedevenement of indien alle evenementen waarop inzetten zijn geplaatst in een meervoudige weddenschap worden afgeblazen, geschorst of ingetrokken of als ze niet plaatsvinden om welke reden dan ook, en het evenement niet worden overgeheveld zoals hierboven beschreven, zal de inzet worden terugbetaald.

l) Hetzelfde wedstrijdkoppel mag niet meer dan eenmaal worden gecombineerd. (Geldt ook voor handicapweddenschappen, eindresultaat weddenschappen, en speciale weddenschappen).

m) Bij Head-to-Head weddenschappen, moeten beide starters deelnemen aan het wedevenement. Indien een of beide starters niet deelneemt aan het wedevenement, wordt de weddenschap afgeblazen. Als beide deelnemers aan een Head-to-Head weddenschap uitvallen (zoals, maar niet beperkt tot, geen van hen bereikt het doel), zullen beide deelnemers worden beoordeeld als incorrect. Mocht een loper niet in aanmerking komen voor de 2e ronde, wordt dit niet beschouwd als een drop-out.

2. Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

a) Suribet garandeert geen constante beschikbaarheid en functionaliteit van alle producten. Suribet kan niet verantwoordelijk worden gesteld door de klant voor enige schade, verlies of gederfde winst die de klant oploopt op grond van de niet-beschikbaarheid van de door Suribet aangeboden producten.

b) Suribet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor transmissie-, input- en/ of analysefouten. In het bijzonder, behoudt Suribet zich het recht voor om voor de hand liggende fouten, zoals fouten met betrekking tot kansen of evenementen / teams / etc. naar eigen goeddunken te corrigeren. Als Suribet de fout niet herstelt, wordt het evenement geëvalueerd als zijnde een kans van 1,00. De inzet wordt alleen geacht te zijn het door Suribet vastgelegde of bevestigde bedrag.

c) In geen geval zal Suribet aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies veroorzaakt door onjuiste, vertraagde, gemanipuleerde of onjuiste overdracht van gegevens via internet. Suribet neemt alle wettelijk vereiste en technologisch redelijke stappen om gegevens van de klant opgeslagen op Suribet te beschermen. Ondanks de uitvoering van deze maatregelen kan Suribet niet verantwoordelijk worden gesteld voor de controle en de verwerking van klantgegevens door derden of schade, verlies of andere nadelen ontstaan in verband daarmee.

d) De klant is volledig aansprakelijk voor enige schade of verlies dat Suribet oploopt met betrekking tot de schending van deze T & C’s of enige andere bepalingen van toepassing op weddenschappen of kansspelen. De klant vrijwaart Suribet tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit dergelijk gedrag.

e) Suribet is niet aansprakelijk tegenover de klant voor enige schade of verlies, die buiten de normale en voorzienbare controle van Suribet waren toen het evenement plaatsvond. Aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies veroorzaakt door lichte nalatigheid is uitgesloten. Suribet is niet aansprakelijk voor enige gederfde winst.

f) Het is uitsluitend ter beoordeling van Suribet om individuele weddenschappen te weigeren of de inzet te beperken. Verder behoudt Suribet zich het recht voor om gebruikers uit te sluiten van deelname aan kansspelen zonder opgaaf van redenen.

g) Suribet behoudt zich het recht voor om de kansen naar eigen inzicht te veranderen voordat inzetten zijn geplaatst. De kansen zullen niet veranderen na een weddenschap, dat wil zeggen de kansen blijven stabiel.

3. Winstlimieten

• De limietwinst per inzet is SRD 500,000. Een klant mag meerdere identieke inzetten plaatsen, ongeacht het tijdstip of de reeks.

4. Resultaten

• Ingeval van voetbal en andere sporten zullen weddenschappen worden afgerekend volgens het officiële resultaat zoals door de Press Association (PA) is gepubliceerd onmiddellijk nadat de wedstrijd c.q. het evenement is geëindigd. Indien de PA haar beslissing na deze periode wijzigt zullen alle weddenschappen van kracht blijven en wel volgens hun oorspronkelijk resultaat. Indien het resultaat vanuit de PA niet onmiddellijk beschikbaar is zal het resultaat zoals door de official van het bestuursorgaan, onmiddellijk na de wedstrijd c.q. het evenement, is gepubliceerd voor afrekening doeleinden worden gebruikt. Alle na dit resultaat volgende correcties of wijzigingen zullen niet van toepassing zijn voor afrekening doeleinden.

5. Per individuele wedstrijd verbonden eventualiteiten

Aangezien SURIBET voor een en dezelfde wedstrijd verschillende mogelijkheden voor weddenschapen biedt (B.V. Correcte Score, Maker van het eerste Doelpunt, etc.) kunnen deze niet tot een gecombineerde weddenschap worden geaccumuleerd waarvan de uitkomst onderling is verbonden tenzij in die gevallen waar voor score-voorspellingen speciaal vastgestelde prijzen beschikbaar worden gesteld.

6. Acceptatietijd van voetbalweddenschappen

• Weddenschappen worden geaccepteerd tot en met 5 MINUTEN voor het aangekondigde kick-off tijdstip.

7. Fouten

SURIBET zal zich elke inspanning getroosten om te voorkomen dat bij het accepteren van weddenschappen fouten worden gemaakt. Echter, indien ten gevolge van een menselijke fout of problemen, een weddenschap wordt geaccepteerd tegen een incorrecte prijs (inclusief de odds, handicapvoorzieningen, en andere voorwaarden en condities of bijzonderheden van de weddenschap), zal SURIBET, teneinde de correcte prijs vast stellen; prijzen die in de algemene markt beschikbaar zijn, worden ten tijde dat de weddenschap werd geplaatst in beschouwing genomen, inclusief de prijzen van andere bedrijven die weddenschappen aanbieden. In zulk geval zal de beste marktprijs worden aangenomen.

Voorbeeld

Als de prijs is vastgesteld als 100-1 terwijl de prijs op de algemene markt 10-1 beloopt, zullen alle winnende weddenschapen worden afgerekend volgens de prijs op de algemene markt.

Indien bij handicapvoorzieningen een handicap duidelijk verkeerd is toegekend zullen alle weddenschappen op deze wedstrijd nietig zijn.

De normale handicap-plaatsing met de correcte odds zou als in onderstaande tabel worden gepresenteerd.

SOCCER   EuropeanHandicap+1
Code Time Live Home Away 1 X 2 EH
International Clubs-Copa Libertadores,Knockout stage
4672 19:15 YES Deportivo Toluca SAO Paulo SP 2.66 3.63 2.01 0*1

Echter, indien een handicap verkeerd is geplaatst, zoals in onderstaande tabel is te zien, zullen alle weddenschappen op de wedstrijd(en) nietig zijn en zal SURIBETTING Fair Rule van toepassing zijn.

SOCCER   EuropeanHandicap+1
Code Time Live Home Away 1 X 2 EH
International Clubs-Copa Libertadores,Knockout stage
4672 19:15 YES Deportivo Toluca SAO Paulo SP 2.66 3.63 2.01 1*0

8. Fraude / Bedriegerij / Oplichterij

a) SURIBET zal strafrechtelijke en contractuele sancties nastreven tegen elke bij fraude, oneerlijkheid of strafbare handelingen betrokken cliënt en/of wederverkoper. SURIBET zal betaling inhouden bij elke cliënt waar enige van deze misdrijven wordt vermoed.

b) De cliënt zal SURIBET bij vordering schadeloos stellen en aansprakelijk zijn voor alle door SURIBET opgelopen kosten, onkosten, schaden of verliezen (inclusief elke directe, indirecte of resulterende verliezen, verlies van winst of naamschade) direct of indirect voortkomend uit de fraude, oneerlijkheid of strafrechtelijk handelen van de cliënt.

c) SURIBET behoudt zich het recht voor betaling in te houden gedurende de periode van het onderzoek.

9. Inhouden van betaling en het recht om aansprakelijkheid te compenseren

a) SURIBET behoudt zich het recht voor betaling in te houden en weddenschappen op een evenement nietig te verklaren indien zij over bewijs beschikt dat een der volgende situaties zich heeft voorgedaan:

1. de integriteit van het evenement is ter discussie gesteld;

2. de prij(s)(zen) of de gezamenlijke inzet is / zijn gemanipuleerd;

3. de wedstrijd is gemanipuleerd.

b) Bewijs van het bovenstaande kan gebaseerd zijn op de omvang, het volume of het patroon van de geplaatste weddenschappen met enige of alle van de weddenschapskanalen. Een door het relevante beheersorgaan van de sport in kwestie genomen beslissing (indien aanwezig) zal beslissend zijn (als een score op externe sites verschilt maar dan zullen we met de juiste score van FIFA werken). Indien een cliënt, wegens welke redenen dan ook, geld schuldig is aan SURIBET behoudt SURIBET het recht zulks in beschouwing te nemen alvorens betaling aan die cliënt te verrichten.

10. Dead heats / Gelijke stand van twee of meer selecties

• ‘Dead heat’ is de verklaring voor de omstandigheid die zich voordoet wanneer twee of meer selecties in een evenement in een gelijke stand eindigen. Indien bij enig evenement een ‘dead heat’ tussen twee selecties wordt uitgeroepen zal de helft van de inzet worden toegekend aan de selectie met volledige odds en de andere helft als verloren worden beschouwd. Indien er meer dan twee ‘dead heats’ worden uitgeroepen zal de inzet dienovereenkomstig worden geproportioneerd.

11. Rol van de cliënt

• Controleer altijd of het geen op het ontvangstbewijs is afgedrukt overeenstemt met wat is gevraagd. Zorg er altijd voor dat na betaling een betalingsbewijs wordt verstrekt. Vergeet niet contact te maken met een medewerker in gevallen waar het gevoel bestaat dat SURIBET een vergissing heeft begaan.

12. Wed bij Suribet. Wed verstandig!

• Wedden kan een grote vorm van amusement zijn vooropgesteld dat de speler de controle over zichzelf behoudt. SURIBET wenst zich ervan te verzekeren dat haar spelers altijd van deze ervaring genieten, en adviseert haar spelers daarom op een verantwoorde wijze aan het wedden deel te nemen.

• SURIBET zal altijd streven om de in problemen geraakte speler tot steun te zijn (door de speler de juiste uitleg en informatie te geven voor zo’n wedstrijd). Door een lot te kopen wordt de cliënt geacht de volledige regels te hebben doorgenomen en akkoord te gaan en zich te houden aan deze weddenschap regels.

13. Administratieve verantwoordingstijd van voetbalweddenschappen

• Weddenschappen zullen worden geaccepteerd tot en met de aangekondigde verkoop-sluitingstijd als aangegeven voor de specifieke wedstrijd (normaal 5 minuten vóór kick-off ).

14. Weddenschappen geaccepteerd ná de feitelijke Kick-Off

• Weddenschappen die ná de feitelijke kick-off zijn gemaakt zullen als illegaal worden beschouwd, zelfs indien zij door de terminal zijn geaccepteerd en een lot is afgedrukt. Een lot dat betrekking heeft op een illegale weddenschap zal worden beschouwd als Nietig zonder recht van restitutie. SURIBET mag niettemin, uitsluitend naar haar oordeel, toestaan om individuele loten in sommige gevallen te restitueren.

15. Weddenschappen geaccepteerd op eerder dan gepland gespeelde wedstrijden

• Indien de aanvangstijd van een bepaalde wedstrijd officieel is vervroegd (eerder dan gepland gespeeld) zal de weddenschap als nietig worden beschouwd en worden uitbetaald op basis van 1:1.

16. Afwijkingen

• SURIBET doet er alles aan om te garanderen dat er geen afwijkingen optreden tussen de op het lot afgedrukte data en de data zoals in het centrale systeem vastgelegd. Echter, ingeval door een menselijke fout of probleem aan het systeem een weddenschap wordt geaccepteerd met data die afwijken van de in het systeem vastgelegde data, zal de data in het systeem gelden. Door het kopen van een lot wordt de speler geacht ermee akkoord te gaan de data in het centrale systeem als correct te accepteren.

17. Geannuleerde loten (dit zijn gecancelde tickets)

• Een in het systeem als geannuleerd aangemerkt lot, zelfs indien de annulering het gevolg is van een menselijke fout of een systeemprobleem, zal niet gerechtigd zijn tot enige betaling. In sommige gevallen, zulks ter discretionaire bevoegdheid van SURIBET, kan het bedrijf beslissen om de speler het voor een geannuleerd lot betaalde bedrag te restitueren.

18. Niet in het systeem vastgelegde loten

• Een als gevolg van een menselijke fout, systeemprobleem, of enig ander probleem, niet in het centrale systeem vastgelegd lot zal als nietig worden beschouwd en zal de houder van het lot gerechtigd zijn tot restitutie van het voor dat lot betaalde bedrag.

19. Loten die ná beëindiging van het evenement in het centrale systeem zijn vastgelegd

• Een na het einde van het evenement in het systeem vastgelegd lot zal als een illegale, uit fraude voortgekomen weddenschap worden beschouwd.

20. Beschadigde loten

• Het oorspronkelijke lot is het enige geldige bewijs van eigendom van een bepaalde weddenschap. Het is niet mogelijk kopieën van een lot voor betaling aan te bieden. Spelers dienen hun lot in goede staat te bewaren. Verminkte of versleten loten, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, ook het ID van die loten en de streepjescode zullen niet als geldig bewijs worden geaccepteerd en zullen niet worden uitbetaald.

21. Uitbetaling van winnende loten

• Winnende loten zullen normaliter worden betaald op de dag na de laatste op het lot vermelde wedstrijd. Tenzij anders bepaald door SURIBET. Bedragen tot en met SRD 500 kunnen worden geclaimed bij willekeurige SURIBET retailer, en bedragen boven SRD 500 kan de winnaar naar het SURIBET hoofdkantoor aan de Domineestraat 12 (hoek Neumanpad). Het is SURIBET, in sommige uitzonderlijke gevallen, uitsluitend te harer bevoegdheid, toegestaan de uitbetaling op te schorten. In die gevallen zal het bedrijf, via haar Points of Payment , een bekendmaking naar het publiek doen uitgaan.

22. Geldigheid van loten

• Een lot is geldig gedurende 90 dagen vanaf de dag van aankoop (de op het lot afgedrukte datum).

23. Status van de door lotenverkopers gemaakte fouten en wanbeheer

• De verkopers van SURIBET loten zijn normaliter zelf-geëmployeerde. Zij zijn geen vertegenwoordigers van SURIBET of officiële agenten (tenzij rechtstreeks door het bedrijf geëmployeerden). SURIBET zal zich elke inspanning getroosten om de verkopers te trainen en hen zover te krijgen dat zij in staat zijn de bedrijfsprocedures na te leven. SURIBET verontschuldigt zich bij voorbaat voor enig wangedrag van haar verkopers en verplicht zich om gepaste en prompte correctieve maatregelen te treffen. Echter, zal SURIBET niet aansprakelijk zijn voor enige schaden resulterende uit fouten of wanbeheer van de verkopers.

Suribet behoudt zich het recht voor om de kansen naar eigen inzicht te veranderen voordat inzetten worden geplaatst. De kansen zullen niet veranderen na een weddenschap, dat wil zeggen de kansen blijven stabiel.

24. Online regels

In de navolgende algemene voorwaarden wordt www.suribet.sr aangeduid als “Suribet” Alle verwijzingen naar de “klant” verwijzen naar gebruikers van www.suribet.sr.

Algemene regels

a) Registratie op de site, enig gebruik van de diensten aangeboden en alle inzetten/weddenschappen geaccepteerd door Suribet zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden (hierna genoemd "T&C’s" of "algemene voorwaarden").

b) Suribet behoudt zich te allen tijde het recht voor om de voorliggende algemene voorwaarden te wijzigen middels kennisgeving hiertoe aan de klant. Wijzigingen worden automatisch van kracht nadat deze op de website zijn gepubliceerd. Alle versies bevatten het versienummer en de datum van verandering van de geldigheid. De klant is er verantwoordelijk voor om regelmatig al de versies te lezen om te controleren of er veranderingen of aanpassingen zijn gepleegd.

c) Alle bepalingen vastgelegd in deze T&C’s zijn van toepassing op al de producten en diensten als aangeboden, tenzij anderszins aangegeven.

d) Bij het plaatsen van een inzet of het deelnemen aan een spel accepteert de klant de geldigheid en toepasbaarheid van deze T & C's in hun huidige versie. .

e) Alle gegevens, teksten, foto's, melodieën, video's, handelsmerken, afbeeldingen, software, of applicaties die op de website zijn geplaatst, zijn het eigendom van Suribet of verschaft aan Suribet voor gebruik onder een geldige vergunning; de klant heeft geen rechten met betrekking tot de bovenstaande items.

f) Suribet behoudt zich te allen tijde het recht voor om bepaalde spelen, weddenschappen of toernooien niet aan te bieden op de website.

25. De klant

a) De klant bevestigt dat hij/zij de minimumleeftijd heeft voor deelname aan sportweddenschappen en alle andere producten en diensten aangeboden door Suribet in overeenstemming met zijn nationaal rechtsstelsel, en dat hij beschikt over de nodige handelingsbekwaamheid. Als er geen wettelijke verplichting bestaat in de respectieve jurisdictie, is de minimumleeftijd 18 jaar.

b) De klant bevestigt dat het geld gebruikt op Suribet niet afkomstig is van verboden bronnen en dat hij de rekening niet gebruikt voor eventuele criminele activiteiten in het toepasselijke wettelijke systeem.

c) Indien een minderjarige speler wordt geïdentificeerd, zal zijn wedrekening onmiddellijk worden geblokkeerd. Indien een minderjarige speler er nog steeds in slaagt om geld te storten, zullen alle stortingen en winsten worden verbeurd aan de Staat.

d) Weddenschappen die succesvol geplaatst zijn bij Suribet worden bevestigd met de boodschap "Je inzet is geaccepteerd". Dit bericht heeft geen effect op de plaats noch het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten.

26. Account

a) Om gebruik te maken van de diensten aangeboden op Suribet, moet de klant beschikken over een geldige ‘betting account’ (rekening t.b.v. het plaatsen van de inzet/deel te nemen aan de weddenschappen/het gokken, hierna ‘wedrekening’) met voldoende middelen. Afhankelijk van het krediet op deze rekening, kan de klant direct weddenschappen plaatsen.

b) Klanten zijn toegestaan om slechts een (1) account te openen. Het openen van meerdere accounts is niet toegestaan. Indien we op redelijke gronden vermoedens hebben dat een van onze klanten meerdere accounts bij ons heeft geopend, b.v. teneinde de inzet-, de deposito- of de winning limiet te vermijden, behouden wij ons het recht voor naar ons goeddunken de account van die klant te bevriezen of de rekening onmiddelijk te sluiten en de klant zal al zijn winsten verliezen. Klanten moeten er ook rekening mee houden dat de oorspronkelijke deposito's niet zullen worden terugbetaald.

c) Bij het klikken op de toets (‘register now’) ‘Registreer nu!’ op onze registratiepagina wordt de klant doorgestuurd naar ons registratieformulier. Dit formulier bevat de verplichte invoering van persoonlijke gegevens en accountgegevens inclusief telefoonnummer, een geldig e-mailadres(optional) en wachtwoord. De klant wordt tevens verzocht om te bevestigen dat hij/zij ouder is dan 18 jaar en dat hij/zij ons algemeen beleid en onze Algemene Voorwaarden heeft gelezen en accepteert en vervolgens de 4 cijferige code in. Als alle verplichte velden zijn ingevuld en de toets "Registreren" is aangeklikt, zal de klant een OTP (One Time Password) ontvangen d.m.v een SMS op het geregistreerde nummer en is vereist om met de OTP (One Time Password) de account te activeren.

d) Bij de registratie, verbindt de klant zich:

• te registreren met volledige, juiste voornaam en achternaam;

• in te schrijven met het volledige juiste woonadres;

• in te schrijven met een correct mobiel telefoonnummer;

• te registreren met een geldig e-mailadres (optional).

e) De klant is verplicht om ervoor te zorgen dat zijn gegevens volledig en up-to-date zijn. Alleen de klant is aansprakelijk voor schade of andere nadelen die ontstaan als gevolg van het negeren van deze bepaling en daarom vrijwaart hij Suribet volledig.

f) Klanten hebben het recht om hun rekening te sluiten zonder opgave van redenen. Om dit te doen, moet de klant Suribet op de hoogte stellen via e-mail. Zodra Suribet deze e-mail heeft ontvangen wordt de rekening van de klant dienovereenkomstig gesloten.

g) De klant als de enige en exclusieve eigenaar van de wedrekening blijft verantwoordelijk voor het beschermen van de privacy van de gegevens van deze rekening dient derden de toegang of het gebruik van zijn rekening niet toe te staan. Een rekening kan niet worden overgedragen aan derden, noch worden verpand. Indien de klant derden toestaat gebruik te maken van zijn wedrekening, behoudt Suribet zich het recht voor om naar eigen goeddunken, onmiddellijk de rekening te beëindigen of op te schorten.

h) Als de wedrekening wordt gebruikt door derden, met of zonder toestemming van de klant, zal de klant als enige de volledige verantwoordelijkheid te dragen. Suribet is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies opgelopen door de klant en / of derden door het gebruik van de wedrekening.

i) Voordat gegevens via internet kunnen worden verzonden, moet de klant een code gebruiken die aan zichzelf is toegewezen (wedrekening en wachtwoord, waarbij elk wachtwoord door de klant kan worden gewijzigd). Het wedrekeningnummer en het wachtwoord dienen te allen tijde geheim te worden gehouden, aangezien alle rekeningtransacties ten laste van de klant komen zodra het wedrekeningnummer en het wachtwoord zijn opgegeven.

j) Om een internet-inzet geldig te laten zijn, moet het krediet van de wedrekening - die de klant kan controleren - tenminste de waarde van de inzet zijn.

k) In het geval van duidelijke fouten in de opstelling van de klantsaldo, heeft Suribet het recht om de nodige wijzigingen aan te brengen.

l) Suribet verbiedt ten strengste het gebruik van robotachtige, mechanische of elektronische, of andere apparaten voor het automatisch maken van beslissingen in welk spel dan ook, of dat gebruik al dan niet wordt uitgeprobeerd of beïnvloed door een klant of door een gast of door derden.

m) Suribet behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een rekening te sluiten of eenzijdig limieten te stellen voor het spel of het winnen, of de speler geheel of gedeeltelijk uit te sluiten van producten of diensten.

n) ‘Inactieve rekening’ betekent de rekening van de spelers die niet inloggen (aanmelden) en / of uitloggen (afmelden) gedurende een periode van langer dan 90 opeenvolgende dagen.

27. Diversen

• Verzoeken en klachten van de klant worden afgehandeld via e-mail, telefoon of via de live support; contactgegevens zijn te vinden op de website.

• Suribet behoudt zich het recht voor om regelmatig verschillende soorten bonussen, wedstrijden of promoties aan te bieden. De klant zal van tevoren worden ingelicht over de respectievelijke voorwaarden voor deelname en het gebruik, hetzij op de website (www.suribet.sr) of per e-mail of via andere middelen. Door deel te nemen, bevestigt de klant dat hij deze voorwaarden heeft gelezen en dat hij deze voorwaarden aanvaardt. Bonussen kunnen nooit direct worden uitbetaald of worden overgemaakt naar een andere wedrekening. Echter, de winst uit het gebruik van de bonus kan worden uitbetaald onder voorwaarden van participatie en gebruik.

28. Live Betting

Algemene betalings-en annuleringsregels

a) Als de uitkomst van een bet type niet officieel kan worden geverifieerd, hebben wij het recht om de regeling te vertragen totdat er een officiële regeling is getroffen.

b) Als de bettypen werden aangeboden en de uitkomst al bekend was, dan hebben wij het recht om alle inzet nietig te verklaren.

c) In het geval van een verkeerd weergegeven of berekende prijzen, hebben wij het recht om inzettingen nietig te verklaren. Dit is inclusief een afwijking van meer dan 100% in de pay-out ten opzichte van het bettypegemiddelde.

d) Als de dekking moet worden verlaten en de wedstrijd normaal is geëindigd dan zullen alle bettypen zullen worden geregeld volgens het eindresultaat.

e) Als een resultaat van een bet type niet kan worden vergeleken, hebben wij het recht voor om inzettingen nietig te verklaren.

f) In het geval van een onjuiste afwikkeling van de bettypen, hebben wij het recht om ze te corrigeren.

g) In het geval van de algemene impliciete regels van een sport zijn geschonden, hebben het recht om de bettypen nietig te verklaren (bijv. oneindigende duur, telling, formaat van een wedstrijd, etc.).

h) In het geval van de regels of indeling van een wedstrijd, anders dan onze toegespeelde informatie, hebben wij het recht om alle bettypen nietig te verklaren.

i) Als een wedstrijd nog niet is afgelopen of gespeeld (bijv. diskwalificaties, onderbrekingen, intrekking, wijzigingen bij gelijkspel), alle besluiteloze bettypen worden als nietig beschouwd.

Het is personen onder de leeftijd van 18 jaar verboden om aan deel te nemen.